Welsh_National_Assembly_Senedd

English Language

Welsh Assembly Members

The National Assembly for Wales is made up of 60 Assembly Members, with 40 representing constituencies, and 20 other regional members. The 40 Constituency Assembly Members are elected by a first-past-the-post ballot, whilst the Regional Members are elected by a form of proportional representation known as the ‘Additional Member System’. Paul Davies represents the Preseli Pembrokeshire constituency.

For additional information, visit the National Assembly for Wales website (www.assemblywales.org)

The role of an AM

An AM represents all of his or her constituents in the National Assembly in Cardiff Bay. They deal with all matters relating to their constituency. Paul can help you with all issues that are devolved and that are dealt with at the National Assembly in Cardiff. These include:

 • Agriculture, fisheries, forestry and rural development
 • Ancient monuments and historic buildings
 • Culture
 • Economic development
 • Education and training
 • Environment
 • Fire and rescue services and promotion of fire safety
 • Food
 • Heath and health services
 • Highways and transport
 • Housing
 • Local government
 • Public administration
 • Social welfare
 • Sport and recreation
 • Tourism
 • Town and county planning
 • Water and flood defence
 • Welsh language

Paul is able to do a number of things to deal with a constituent’s problem. He can write letters to Ministers and Officials, and he can also organise to meet Ministers in person.

He can also ask oral and written questions to Ministers, and raise issues during debates on the floor of the Assembly.

Welsh Language

Aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 o Aelodau Cynulliad, gyda 40 yn cynrychioli’r etholaethau ac 20 yn aelodau rhanbarthol. Caiff y 40 Aelod Cynulliad etholaethol eu hethol drwy system bleidleisio’r cyntaf i’r felin, a’r Aelodau Rhanbarthol eu hethol trwy bleidlais gyfrannol o’r enw ‘System Aelodau Ychwanegol’. Mae Paul Davies yn cynrychioli etholaeth Preseli Penfro.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y Cynulliad Cenedlaethol (www.cynulliadcymru.org)

Swyddogaeth AC

Mae AC yn cynrychioli ei holl etholwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd. Maent yn ymdrin â'r holl faterion sy'n ymwneud â'u hetholaeth. Mae Paul yn gallu'ch helpu chi gyda'r holl faterion sydd wedi'u datganoli i'r Senedd ym Mae Caerdydd, gan gynnwys:

Addysg a hyfforddiant
 • Amaethyddiaeth, pysgodfeydd, coedwigaeth a datblygu gwledig
 • Bwyd
 • Chwaraeon a hamdden
 • Cynllunio gwlad a thref
 • Datblygu economaidd
 • Diwylliant
 • Dŵr ac amddiffyn rhag llifogydd
 • Gwasanaethau tân ac achub a hyrwyddo diogelwch tân
 • Gweinyddiaeth gyhoeddus
 • Henebion ac adeiladau hanesyddol
 • Iechyd a gwasanaethau iechyd
 • Lles cymdeithasol
 • Llywodraeth leol
 • Priffyrdd a chludiant
 • Tai
 • Twristiaeth
 • Yr amgylchedd
 • Yr iaith Gymraeg

Mae Paul yn gallu gwneud sawl peth i ymdrin â phroblemau'r etholwyr. Gall ysgrifennu at Weinidogion a Swyddogion, a hefyd trefnu i chi gyfarfod â'r Gweinidogion wyneb yn wyneb.

Mae hefyd yn gallu gofyn cwestiynau ar lafar ac ar bapur i Weinidogion, a chodi materion yn ystod trafodaethau ar lawr y Cynulliad.

Home Profile Your Assembly Member

wcLogo