Paul's Staff

English Language

Paul employs three members of staff, two based in Haverfordwest, and one based in the Assembly in Cardiff Bay. They are there to help deal with any issues affecting constituents and to help Paul in his role as an Assembly Member and Shadow Minister.

David Howlett

davidMy name is David Howlett.  I work in Paul’s constituency office, 20 Upper Market Street, Haverfordwest.  I previously worked with Paul for LloydsTSB, like Paul having worked for them for 20 years.

My role involves assisting Paul in his role as Assembly Member for Preseli Pembrokeshire.  The job is very varied, with each working day never being the same.  The majority of my time is spent helping constituents with advice and enquiries.  This involves liaising with various bodies on behalf of the constituent to try to find a successful resolution to the issue.  This can be challenging, but very interesting as we get involved in lots of varying local issues.

Other aspects to my role include organising and attending Paul’s regular Advice Surgeries held throughout Preseli Pembrokeshire, accompanying Paul to the numerous meetings and visits he has in the constituency.

On the 1st May 2008, I was elected onto Pembrokeshire County Council as the Councillor for the Wiston Ward. This Ward includes Clarbeston Road, Wiston, Spittal and Ambleston. I was re-elected unopposed in May 2012.

Jennifer Davidson

Jenny

Hi, my name is Jenny and I work as Paul's assistant in his Assembly office in Cardiff Bay. I'm his newest recruit and I've recently graduated my MA in English from Swansea University, having previously studied there at undergraduate level.

I have a varied job role that covers preparing plenary business for Paul, responding to his assembly correspondence and liaising with other Member's offices in the Assembly. I enjoy working in Paul's office. I enjoy undertaking various research projects and the hustle and bustle that comes with working for an AM.

Previous to this role, I worked with Andrew R.T. Davies, Shadow Minister for Health and Social Services and AM for South Wales Central, so I guess you could say I've moved from one large portfolio to another!

Outside of the office, my interests include reading, sport (I'm a Blues fan), art and spending time with family. Aside from that, there's nothing more I enjoy than putting my feet up with a nice glass of wine and a good film!

Gill Harrison

gill

Hello, my name is Gill, and I am the latest addition to the staff at Paul's constituency office at 20 Upper Market Street, Haverfordwest. Like David, my responsibilities involve assisting Paul in his role as Assembly Member for Preseli Pembrokeshire.

The job is very varied and extremely interesting as we get involved in so many diverse and varied local issues, with each working day bringing something new. It is the best feeling in the world to have a success story where we know that Paul's participation and our work has helped to bring about a good outcome for a constituent.

I have been working for Paul since August of 2008. Prior to that I was an Administrator for the Citizens Advice Bureau in Pembroke Dock. I have also worked as an Advertising Executive for the Western Telegraph, and as Town Clerk for Neyland Town Council for a number of years. (think to go further back than that would make me feel quite archaic). I am thoroughly enjoying the challenges of this job – and actually look forward to my time at work – not everyone can say that!

Outside of work, and apart from being a mother and a housewife, I read quite a bit on all sorts of topics. I am a Sci-Fi and Fantasy fan and I especially love factual books on science by authors such as Michio Kaku and the like. I also have an avid interest in cosmology, life and the universe.

A good film is a must; and as I'm a bit of an idealist - it has to have a happy ending for ultimate satisfaction. I also enjoy travelling when I get the opportunity, although I am a home bird at heart. The rest of my time is spent with my family, close friends and my dogs; and being an animal lover, they get quite a lot of consideration. Like Jenny, I think there's a lot to be said for "putting my feet up with a nice glass of wine..." and I try to be fully committed to this practise on a regular basis!

Welsh Language

Mae Paul yn cyflogi tri aelod o staff, dau yn Hwlffordd ac un yn y Cynulliad ym Mae Caerdydd. Maen nhw yno i gynorthwyo i helpu ag unrhyw faterion sy'n effeithio ar yr etholwyr ac i gynorthwyo Paul yn ei swyddogaeth fel Aelod Cynulliad a Gweinidog yr Wrthblaid.

David Howlett

davidFy enw i yw David Howlett. Rwy'n gweithio yn swyddfa etholaeth Paul, 20 Stryd y Farchnad Uchaf, Hwlffordd. Cyn hynny bûm yn gweithio gyda Paul i LloydsTSB, ac fel Paul wedi gweithio iddyn nhw am 20 mlynedd. Mae fy ngwaith yn cynnwys cynorthwyo Paul yn ei swyddogaeth fel Aelod Cynulliad dros Preseli Sir Benfro. Mae'r swydd yn amrywiol iawn gyda phob diwrnod gwaith yn wahanol. Mae'r rhan fwyaf o'm hamser yn cael ei dreulio yn cynorthwyo etholwyr gyda chyngor ac ymholiadau. Mae hyn yn cynnwys cysylltu â gwahanol gyrff ar ran yr etholwr i geisio dod o hyd i ateb boddhaol i'r mater.

Gall hyn fod yn her, ond yn ddiddorol iawn gan ein bod ni'n ymdrin â llawer o faterion lleol amrywiol. Mae agweddau eraill ar fy ngwaith yn cynnwys trefnu a mynychu Cymorthfeydd Cyngor rheolaidd Paul a gynhelir ledled Preseli Sir Benfro, mynd gyda Paul i'w gyfarfodydd a'i ymweliadau niferus yn yr etholaeth. Ar 1 Mai 2008, etholwyd fi i Gyngor Sir Penfro fel y cynghorydd dros Ward Cas-wis. Mae'r ward yn cynnwys Clarbeston Road, Cas-wis, Spittal a Threamlod. Gefais fy ail-etholu yn ddiwrthwynebiad ym Mai 2012.

Jennifer Davidson

JennyHelo, fy enw i yw Jenny ac rwy'n gweithio fel cynorthwydd Paul yn ei swyddfa yn y Cynulliad ym Mae Caerdydd. Fi yw ei recriwt diweddaraf ac yn ddiweddar graddiais gydag MA mewn Saesneg o Brifysgol Abertawe, ar ôl astudio yno ar lefel israddedig.

Mae fy ngwaith yn amrywiol iawn ac yn cynnwys paratoi busnes cyfarfod llawn i Paul, ymateb i'w ohebiaeth yn y cynulliad a chysylltu â swyddfeydd Aelodau eraill yn y Cynulliad. Rwy'n mwynhau gweithio yn swyddfa Paul.

Rwy'n mwynhau cyflawni'r amrywiol brosiectau ymchwil a'r holl brysurdeb a ddaw yn sgil gweithio i AC. Cyn y swydd hon, bûm yn gweithio gydag Andrew R.T. Davies, Gweinidog yr Wrthblaid dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac AC dros Ganol De Cymru, felly mae'n siŵr y gallech ddweud fy mod wedi symud o un portffolio mawr i un arall!

Y tu allan i'r swyddfa, mae fy niddordebau yn cynnwys darllen, chwaraeon (dwi'n cefnogi'r Gleision), celf a threulio amser gyda'r teulu. Ar wahân i hynny, does dim yn rhoi mwy o fwynhad i mi na rhoi fy nhraed i fyny gyda gwydraid braf o win a ffilm dda!

Gill Harrison

gillHelo, fy enw i yw Gill, a fi yw'r aelod staff diweddaraf yn swyddfa etholaeth Paul yn 20 Stryd y Farchnad Uchaf, Hwlffordd. Fel David, mae fy nghyfrifoldebau yn cynnwys helpu Paul yn ei swyddogaeth fel Aelod Cynulliad dros Preseli Sir Benfro.

Mae'r swydd yn amrywiol iawn ac yn eithriadol o ddiddorol gan ein bod yn ymdrin â chymaint o faterion lleol gwahanol, gyda rhywbeth newydd bob diwrnod gwaith. Llwyddiant yw'r teimlad gorau yn y byd, pan welwn fod cyfraniad Paul a'n gwaith ni wedi helpu i sicrhau canlyniad da i'r etholwr.

Rwyf wedi bod yn gweithio i Paul ers mis Awst 2008. Cyn hynny roeddwn yn Weinyddwr yn Swyddfa Cyngor ar Bopeth yn Noc Penfro. Rwyf hefyd wedi gweithio fel Swyddog Hysbysebu i'r Western Telegraph, ac fel Clerc y Dref i Gyngor Tref Neyland am sawl blwyddyn. (rwy'n credu y byddai mynd yn ôl ymhellach na hynny yn gwneud i mi deimlo braidd yn hen). Rwy'n mwynhau her y swydd hon yn fawr - ac mewn gwirionedd yn edrych ymlaen at fy amser yn y gwaith - nid pawb all ddweud hynny!

Y tu allan i'm gwaith, ac ar wahân i fod yn fam a gwraig tŷ, rwy'n darllen cryn dipyn am bob math o bynciau. Rwy'n mwynhau Ffuglen Wyddonol ac rwy'n arbennig o hoff o lyfrau ffeithiol ar wyddoniaeth gan awduron megis Michio Kaku a'i debyg. Hefyd, mae gennyf ddiddordeb brwd mewn cosmoleg, bywyd a'r bydysawd.

Mae'n rhaid cael ffilm dda; a chan mod i'n dipyn o idealydd - mae'n rhaid cael diwedd dedwydd i gael y boddhad eithaf. Rwyf yn mwynhau teithio hefyd pan fydd cyfle, er nad oes unman yn debyg i gartref yn y bôn. Mae gweddill fy amser yn cael ei dreulio gyda'r teulu, ffrindiau agos a'r cŵn; a chan mod i'n hoff iawn o anifeiliaid maen nhw'n cael tipyn o sylw. Fel Jenny, dwi'n credu bod llawer i'w ddweud dros "roi fy nhraed i fyny gyda gwydraid braf o win..." ac rwy'n ceisio bod yn gwbl ymroddedig i'r arfer hwn yn rheolaidd!

Home Profile Paul's Staff

wcLogo