current_issues

English Language

Withybush Hospital

Protecting the services and status of Withybush Hospital is Paul’s top priority.  Maintaining access to hospital services based locally is vital to the safety and convenience of Pembrokeshire people.

Along with Stephen Crabb MP, Paul has given his unqualified support to the Save Withybush Action Team (SWAT), and has repeatedly called for assurances from the Welsh Assembly Government that services will not be downgraded, and nor will they be centralised.

Housing

The combination of relatively low incomes and soaring property prices has left Pembrokeshire with a severe shortage of affordable housing, and means that many local families are unable to afford their own homes, and some are increasingly forced out of the county all together.

With more than 4,000 people currently on the waiting list for a Council or Housing Association home it is obvious that urgent action is needed to prevent this problem from becoming a crisis.

A40

Keeping competitive in the 21st Century is vital if Pembrokeshire is to maintain its position as one of Wales’ preeminent areas for industry and tourism. That is why Paul has long campaigned to see the dualling of the A40 from St Clears to Haverfordwest and Fishguard.

With new major developments of LNG (Liquefied Natural Gas) terminals at Herbranston and Waterston, as well as the ever increasing number of tourists and visitors to Pembrokeshire every year we cannot afford to let our infrastructure continue as it is, and risk the business and tourist benefits that Pembrokeshire possesses to be thrown away.

Also, the increasing danger of travelling on the un-dualled A40, as compared to the dualled section after St Clears reveals the pressing human need for the safety of all those travelling to and from our great county.

Broadband

Paul has actively campaigned for better broadband provision across Pembrokeshire since 2007. He is very much aware that a strong broadband service across Pembrokeshire is vital for local businesses and town regeneration. He has repeatedly written to Welsh Government Ministers and raised the issue in the Assembly Chamber. Sadly, there are still areas of Pembrokeshire who have little or no broadband provision and so Paul continues to raise this issue at every available opportunity.

Rural Affairs

As a largely rural constituency, the farming industry remains at the heart of the Pembrokeshire economy. The issues facing the agricultural industry – from TB and Foot-and-Mouth to unsustainable prices – are ones that Paul feels passionately about.

Paul has met regularly with farming groups, such as the National Farmers Union and Farmers Union of Wales. Paul also liaises with the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs, Lesley Griffiths AM to protect one of Pembrokeshire’s principal industries.

Welsh Language

Ysbyty Llwynhelyg

Amddiffyn gwasanaethau a statws Ysbyty Llwynhelyg yw blaenoriaeth uchaf Paul. Mae cynnal mynediad i wasanaethau ysbyty lleol yn hanfodol er diogelwch a chyfleustra pobl Sir Benfro.

Ynghyd â Stephen Crabb AS, mae Paul wedi rhoi cefnogaeth heb ei ail i Dîm Gweithredu Achub Llwynhelyg (SWAT), ac wedi galw dro ar ôl tro am sicrwydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru na fydd gwasanaethau’n cael eu hisraddio na’n cael eu canoli.

Tai

Mae cyfuniad o incwm cymharol isel a phrisiau tai sydd wedi mynd drwy’r to wedi golygu bod Sir Benfro yn wynebu prinder difrifol o dai fforddiadwy, ac mae hyn yn golygu nad yw llawer o deuluoedd lleol yn gallu fforddio eu cartrefi eu hunain, ac yn gynyddol mae rhai yn cael eu gorfodi i adael y sir yn gyfan gwbl.

Gyda dros 4,000 o bobl ar y rhestr aros am gartref gan Gymdeithas Dai neu’r Cyngor ar hyn o bryd mae’n amlwg bod angen gweithredu ar frys i atal y broblem hon rhag datblygu’n argyfwng.

A40

Mae parhau i fod yn gystadleuol yn y 21ain Ganrif yn hanfodol os yw Sir Benfro yn mynd i gynnal ei enw da fel un o ardaloedd gorau Cymru ar gyfer diwydiant a thwristiaeth. Dyma pam mae Paul wedi ymgyrchu ers tro byd i weld yr A40 o Sanclêr i Hwlffordd ac Abergwaun yn cael eu gwneud yn ffordd ddeuol.

Gyda datblygiadau mawr newydd terfynfeydd LNG (Nwy Naturiol Hylifedig) yn Herbranston a Waterston, yn ogystal â nifer cynyddol o dwristiaid ac ymwelwyr â Sir Benfro bob blwyddyn allwn ni ddim fforddio gadael i’n seilwaith barhau fel y mae, a wynebu’r posibilrwydd o golli manteision busnes a thwristiaid sydd gan Sir Benfro.

Hefyd, mae’r perygl cynyddol o deithio ar yr A40 fel ffordd unffrwd, o gymharu â’r rhan ddeuol yr ochr draw i Sanclêr yn angen gwirioneddol bwysig er diogelwch pawb sy’n teithio yn ôl a blaen i’n sir wych ni.

Band Eang

Mae Paul wedi ymgyrchu’n frwd dros wasanaeth band eang gwell ledled Sir Benfro ers 2007. Mae’n ymwybodol iawn o’r ffaith fod gwasanaeth band eang cryf ar draws y sir yn hollbwysig i fusnesau lleol ac er mwyn adfywio trefi. Mae wedi ysgrifennu dro ar ôl tro at Weinidogion Llywodraeth Cymru ac wedi codi’r mater yn Siambr y Cynulliad Cenedlaethol. Yn anffodus, dim ond gwasanaeth band eang cyfyngedig sydd ar gael mewn rhai ardaloedd o Sir Benfro o hyd – os o gwbl - felly mae Paul yn parhau i godi’r mater pob cyfle posib.

Materion Gwledig

Fel etholaeth wledig yn bennaf, mae’r diwydiant ffermio yn parhau’n ganolog i economi Sir Benfro. Mae’r materion sy’n wynebu’r diwydiant amaethyddol - o TB a Chlwy’r Traed a’r Genau i brisiau anghynaladwy - yn rhai y mae Paul teimlo’n angerddol yn eu cylch. Mae Paul wedi cyfarfod yn rheolaidd â grwpiau ffermio, megis Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ac Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru.

Mae Paul yn cyfarfod yn rheolaidd gyda grwpiau, megis Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ac Undeb Amaethwyr Cymru. Mae Paul hefyd yn cysylltu ag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC, er mwyn gwarchod un o'r prif ddiwydiannau Sir Benfro.

Home Current Issues

wcLogo